ในกรณีที่ห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่เห็นด้วยกับผลการประเมินสมรรถนะห้องปฏิบัติการของผู้จัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญ สามารถยื่นความจำนงในการอุทธรณ์การประเมินผลภายใน 30 วันหลังจากได้รับผลการทดสอบความชำนาญฉบับสมบูรณ์ โดยการ ส่งอุทธรณ์เป็นลายลักษณ์อักษรถึง ผู้อำนวยการสมาคม ส่งมาที่ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 534/4 ซ.พัฒนาการ 18 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 เมื่อได้รับการอุทธรณ์แล้ว คณะกรรมการอุทธรณ์จะทำการประเมินและตรวจสอบโดย ผู้อำนวยการสมาคม ประธานคณะกรรมการอุทธรณ์ และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดโปรแกรมนั้นๆ ห้องปฏิบัติการจะได้รับผลการตรวจสอบและชี้แจงในข้ออุทธรณ์ภายใน 30 วันหลังจากที่ผู้จัดโปรแกรมได้รับหนังสือแจ้ง การแจ้งผลการอุทธรณ์ จะรวมถึงผลการของตรวจสอบซึ่งอาจรวมถึงการชี้แจงถึงการคำนวณและสถิติที่ใช้ในการประเมินผล

Category
Tags