ขั้นตอนชวนเพื่อนเพื่อ รับคูปองเงินสดสูงสุด 1000 บาท

ขั้นตอนที่ 1 Scan QR code ชวนเพื่อน

กรอกข้อมูลของผู้แนะนำ และผู้ถูกแนะนำใน google form

ขั้นตอนที่ 2 Download

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม เพื่อนชวนเพื่อนมา TPA Cal ส่งให้ผู้ถูกแนะนำ กรอกรายละเอียดเพื่อยื่นขอรับคูปองเงินสด ในวันมาใช้บริการ

ขั้นตอนที่ 3 ผู้ถูกแนะนำใช้บริการ

วันมาใช้บริการยื่นเอกสารดังนี้

1.แบบฟอร์ม เพื่อนชวนเพื่อนมา TPA Cal เพื่อรับคูปองเงินสด

2.เครื่องมือที่ต้องการส่งสอบเทียบ

ขั้นตอนที่ 4 ผู้แนะนำรับคูปองเงินสด

หลังจากผู้ถูกแนะนำ ใช้บริการสอบเทียบ ตามเงื่อนไขที่กำหนด ผู้แนะนำจะได้รับสำเนาแบบฟอร์ม เพื่อนชวนเพื่อนมา TPA Cal ของผู้ถูกแนะนำทางอีเมล์ ผู้แนะนำสามารถนำแบบฟอร์มมายื่นเพื่อรับคูปองเงินสดที่ ส.ส.ท. ได้

เงื่อนไข :

1.มอบคูปองเงินสดสำหรับลูกค้าใหม่ (ผู้ถูกแนะนำ) มูลค่า 1,000 บาท

2.มอบคูปองเงินสดสำหรับลูกค้าเก่า (ผู้แนะนำ) ให้ลูกค้าใหม่ได้มาใช้บริการ มูลค่า 1,000 บาท *โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งในการแนะนำของลูกค้าเก่า (ผู้แนะนำ) ต่อราย

**ต้องมีการใช้บริการจากลูกค้าใหม่ (ผู้ถูกแนะนำ) ก่อนเท่านั้น ผู้แนะนำจึงจะได้รับคูปองเงินสดดังกล่าว

  1. ลูกค้าใหม่ (ผู้ถูกแนะนำ) ใช้คูปองเงินสดพร้อมแนบแบบฟอร์ม เพื่อนชวนเพื่อนมา TPA CAL พร้อมกับการส่งเครื่องมือสอบเทียบที่ ส.ส.ท. สาขาพัฒนาการ 18 เท่านั้น
  2. คูปองนี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  3. ต้องมีรายละเอียดเลขใบขอรับบริการ และลายมือชื่อผู้อำนวยการสายงานบริการ 3 ในคูปองด้วยทุกครั้งจึงถือว่าคูปองมีความสมบูรณ์ จึงจะสามารถใช้งานได้
  4. เจ้าหน้าที่รับเครื่องมือสอบเทียบของ ส.ส.ท. ต้องทำการระบุเลขของคูปอง ลงในใบขอรับบริการ
  5. ระยะเวลาการแจกจ่ายคูปองเงินสด สิ้นสุดในวันที่ 31 มีนาคม 2566 ระยะเวลาที่สามารถใช้คูปองเงินสดสิ้นสุด 31 มีนาคม 2567
  6. “ลูกค้าใหม่” หมายถึง ลูกค้ากลุ่มที่ไม่เคยใช้บริการสอบเทียบของสายงานบริการ 3 และไม่มีข้อมูลในฐานข้อมูลลูกค้าของโปรแกรม CMS หรือรวมถึงกรณีที่เคยเป็นลูกค้าเดิม แต่ไม่มียอดการใช้บริการสอบเทียบย้อนหลัง 3 ปีขึ้นไป
  7. ส.ส.ท. ขอสวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้
Tags

Recent Posts