สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) เป็นองค์กรมีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ให้การรับรองในสาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม สาขามาตรวิทยา