มาพาทำความรู้จักกับ Liquid in Glass Thermometer

มาพาทำความรู้จักกับ Liquid in Glass Thermometer เป็นเครื่องมือวัดอุณหภูมิที่อาศัย ”หลักการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ เชิงกล ด้วยการขยายตัวหรือหดตัวของของเหลวที่อยู่ภายใน” เมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนไปของเหลวภายในหลอดแก้วจะเกิดการเปลี่ยนแปลง และเมื่อของเหลวได้รับความร้อนอุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้นของเหลวจะขยายตัวและหดตัวลงเมื่ออุณหภูมิของเหลวลดลง โดยจะแสดงค่าผ่านทาง Scale ของเหลวที่บรรจุภายใน Liquid in Glass Thermometer Mercury (ปรอท) ...

ทำไมต้องสอบเทียบ ?

ภาคอุตสาหกรรมในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นอุตสากรรมอาหาร อุตสาหกรรมยานยนต์ หรือแม้แต่ด้านการแพทย์ ต่างต้องรักษาคุณภาพมาตรฐาน เพื่อความสามารถในการแข่งขัน และสร้างความเชื่อมั่นต่อลูกค้าหรือผู้บริโภค โดยปฏิเสธไม่ได้เลยว่ากระบวนการวัด ต้องเข้ามามีบทบาทสำคัญในการรักษาคุณภาพและมาตรฐาน ฉะนั้นเมื่อมีการวัด จึงมีความจำเป็นว่า เครื่องมือที่ใช้วัดต้องได้รับการสอบเทียบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อยืนยันความสามารถของเครื่องมือ ว่ายังสามารถอ่านค่าและแสดงผลได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ วัตถุประสงค์ของการสอบเทียบ 1.เพื่อความมั่นใจในการปฏิบัติงาน ว่าเครื่องมือแสดงค่า อย่างถูกต้อง ...