1.การสมัครเข้าร่วมโปรแกรม Link  Download เอกสารใบสมัคร >> ใบสมัครเข้าร่วมโปรแกรมทดสอบความชำนาญ ส่งเอกสารใบสมัครกลับมาได้ที่   >> [email protected] 2. ยืนยันการเข้าร่วมโปรแกรม ยืนยันการเข้าร่วมโปรแกรมทดสอบความชำนาญและทำสัญญาข้อตกลงร่วมรักษาความลับ วิธีการชำระเงิน 1.ชำระโดยเงินสด 2. ชำระโดยเช็คธนาคาร สั่งจ่ายในนาม “ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) […]
หมายเลขใบรับรองระบบงานที่ : ทดสอบความชำนาญ -0032 *ได้รับการรับรอง ISO/IEC17043 ห้องปฏิบัติการอ้างอิง : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) เจ้าหน้าที่ประสานงาน : คุณพิริยา กระต่ายทอง e-mail : [email protected] Tel : 02 […]
ผู้จัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญ สายงานบริการ 3 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ยินดีรับฟังความคิดเห็น ข้อร้องเรียน คำแนะนำ ติชม เพื่อประโยชน์ในการพัฒนางานบริการของการจัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ โดยสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนทาง โทรศัพท์ 0-2717-3000 e-mail : [email protected] หรือส่งเป็นลายลักษณ์อักษร มาที่ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) […]
ในกรณีที่ห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่เห็นด้วยกับผลการประเมินสมรรถนะห้องปฏิบัติการของผู้จัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญ สามารถยื่นความจำนงในการอุทธรณ์การประเมินผลภายใน 30 วันหลังจากได้รับผลการทดสอบความชำนาญฉบับสมบูรณ์ โดยการ ส่งอุทธรณ์เป็นลายลักษณ์อักษรถึง ผู้อำนวยการสมาคม ส่งมาที่ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 534/4 ซ.พัฒนาการ 18 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 เมื่อได้รับการอุทธรณ์แล้ว คณะกรรมการอุทธรณ์จะทำการประเมินและตรวจสอบโดย […]