หลักการและเหตุผล

การบริหารจัดการระบบคุณภาพมีส่วนสำคัญในกระบวนการผลิต ที่ต้องการความแม่นยำ ถูกต้อง และกระบวนการดังกล่าวต้องได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งการนำระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO/IEC 17025 มามีส่วนในการบริหารจัดการกระบวนการผลิต ส่งผลต่อผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับ และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล นอกจากคุณภาพที่ดีขึ้นของผลิตภัณฑ์แล้ว กระบวนการ ผลิตที่มีความแม่นยำ ความผิดพลาดที่ลดลง ชี้บ่งถึงต้นทุนที่ลดลงตามไปด้วยนั่นเอง

วัตถุประสงค์

  • เพื่อสนับสนุนองค์กรที่ต้องการยกระดับระบบคุณภาพของมาตรฐานภายในหน่วยงานให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
  • เพื่อช่วยพัฒนาระบบงาน และสมรรถนะบุคลากรขององค์กรที่ต้องการเพิ่มความรู้ความสามารถเกี่ยวกับระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ในขอบข่ายที่ต้องการขอการรับรอง

เป้าหมายโครงการ

องค์กรที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการสอบเทียบในขอบข่ายตามแผนงานที่กำหนดไว้

หมายเหตุ

ติดต่อเกี่ยวกับ โครงการให้บริการให้คำปรึกษาด้านวิชาการ จัดทำระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025 : 2017

ที่ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

E-mail : [email protected] โทร 02-717-3000 ต่อ 82