บริการ

โปรแกรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ เป็นส่วนสำคัญในระบบการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ ตามข้อกำหนดมาตรฐาน ISO/IEC 17025 นอกจากนั้นยังช่วยพัฒนาและตรวจสอบความสามารถห้องปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านคุณภาพและสร้างความน่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับให้แก่ห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมโปรแกมทดสอบความชำนาญฯ

สายงานบริการ 3 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์และความจำเป็นดังกล่าวที่มีแนวโน้มความต้องการเข้าร่วมโปรแกรมการทดสอบความชำนาญฯที่เพิ่มมากขึ้น สมาคมฯ จึงมีการพัฒนาระบบ การให้บริการจัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ โดยระบบการให้บริการได้รับการรับรองระบบงาน ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043 : Conformity assessment General requirements for proficiency testing