บริการ

โปรแกรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ เป็นส่วนสำคัญในระบบการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ ตามข้อกำหนดมาตรฐาน ISO/IEC 17025 นอกจากนั้นยังช่วยพัฒนาและตรวจสอบความสามารถห้องปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านคุณภาพและสร้างความน่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับให้แก่ห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมทดสอบความชำนาญ

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์และความจำเป็นดังกล่าวที่มีอัตราความต้องการเข้าร่วมโปรแกรมการทดสอบความชำนาญที่สูงขึ้น เราจึงเปิดให้มีบริการจัดทดสอบความชำนาญ โดยรูปแบบการให้บริการเป็นไปตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043 : Conformity assessment 

General requirements for proficiency testing

ความคืบหน้ากิจกรรม อยู่ระหว่างการดำเนินการขอการรับรองระบบการให้บริการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043