ข้อมูลผู้แทนนำเสนอบริการสอบเทียบเครื่องมือวัด ชื่อหน่วยงาน บริษัท พีซีที อินสตรูเม้นท์ จำกัด รหัสหน่วยงาน 16797 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0135558005245 วันที่เริ่มเป็นตัวแทน 8 กรกฎาคม 2567 วันที่สิ้นสุดเป็นตัวแทน 31 กรกฎาคม 2568 สถานะตัวแทน Active […]
เครื่อง Pressure Transmitter มีความสำคัญในหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมการผลิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมไปถึงการแพทย์ ที่ใช้งานเครื่อง Pressure Transmitter ในการวัดความดันให้เหมาะสมกับงานผลิต ซึ่งจะช่วยให้มั่นใจในระบบความปลอดภัยและคุณภาพของกระบวนการที่จะต้องรักษาคุณภาพมาตรฐาน เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ และสร้างความเชื่อมั่นต่อลูกค้าหรือผู้บริโภค Pressure Transmitter คืออะไร Pressure Transmitter […]
มาพาทำความรู้จักกับ Liquid in Glass Thermometer             เป็นเครื่องมือวัดอุณหภูมิที่อาศัย ”หลักการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ เชิงกล ด้วยการขยายตัวหรือหดตัวของของเหลวที่อยู่ภายใน” เมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนไปของเหลวภายในหลอดแก้วจะเกิดการเปลี่ยนแปลง และเมื่อของเหลวได้รับความร้อนอุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้นของเหลวจะขยายตัวและหดตัวลงเมื่ออุณหภูมิของเหลวลดลง โดยจะแสดงค่าผ่านทาง Scale ของเหลวที่บรรจุภายใน Liquid in Glass Thermometer หมายเหตุ […]
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เยี่ยมชมและศึกษาดูงานกิจกรรมการสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม เครื่องมือวัดทางการแพทย์ เครื่องมือวัดห้องปฏิบัติการ และกิจกรรมการอบรม ณ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)