สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เยี่ยมชมและศึกษาดูงานกิจกรรมการสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม เครื่องมือวัดทางการแพทย์ เครื่องมือวัดห้องปฏิบัติการ และกิจกรรมการอบรม ณ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)