เราจะไม่หยุดพัฒนา  ระบบการวัดที่มุ่งสู่การสอบเทียบ ระดับทุติยภูมิ (secondary level) และการพัฒนาการประเมินค่าความไม่แน่นอนสำหรับการประเมิน CMC ที่ดีและเหมาะสมกับเครื่องมือมากที่สุด

สายงานบริการ 3 : บริการทดสอบและสอบเทียบเครื่องมือวัด สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)  ฝ่ายบริการสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม ห้องปฏิบัติการทางไฟฟ้า ได้จัดทำโครงการพัฒนาการประเมินความไม่แน่นอนจากการสอบเทียบดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ด้วยการฝึกอบรมการ In-house Training โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ   

ส.ส.ท. เปิดให้บริการสอบเทียบเครื่องมือระดับทุติยภูมิ (Secondary level) โดยห้องปฏิบัติการทางไฟฟ้า ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 จาก สมอ.(TISI)     

 เพราะระยะเวลาสอบเทียบเพียง 10 วัน*เท่านั้น (*ไม่รวมปรับเทียบ เงื่อนไขเป็นไปตามที่ ส.ส.ท. กำหนด)

รายการเครื่องมือ Digital Multimeter 6.5 digit, 8.5 digit

CALIBRATION & VERIFICATION METHOD BY “MET/CAL CALIBRATION”

CALIBRATION METHOD FUNCTIONS AND POINT ARE EURAMET CG-15 AND SERVICE MANUALS STANDARD EQUIPMENT USED FOR CALIBRATION TEST

FUNCTIONRANGE
DC Voltage0 mV to 1100 V
AC Voltage10 mV to 1100 V
@10 Hz to 1MHz
DC Current0 mA to 20 A
AC Current10 mA to 20 A
@10 Hz to 10 kHz
Resistance0 Ω to 10 GΩ
Frequency1 Hz to 2 MHz
Capacitance220 pF to 1.0 mF
Thermocouple
Type K
Type J
-200 °C to 1372 °C
-200 °C to 760 °C
RTD (4-wire)
Pt 100 (385)
-200 °C to 600 °C
FLUKE
8508A
8558A
8588A
8846A
8845A
8842A
KEITHLEY
2000
2001
2002
2100
2700
HP/AGILENT/KEYSIGHT
3458A
AGILENT/ KEYSIGHT
34401A
34410A
34411A
##สำหรับ model อื่นๆ สามารถสอบถามเข้ามาที่ ส.ส.ท. เพิ่มเติมได้
### สอบเทียบพร้อมตัดสินผลตามเกณฑ์ลูกค้า โดยเจ้าหน้าที่ผู้มีประสบการณ์ ####
#### มีบริการรับ-ส่งเครื่องมือ ####
Tags