Customer Request Form

แบบฟอร์มคำขอใช้บริการ(แบบปกติ)

แบบฟอร์มคำขอใช้บริการ (ไทย)

Customer Request Form (English)

แบบฟอร์มคำขอใช้บริการ (ตัวอย่าง/Example)

Customer Request Form (Tolerance Limit / Specification Limit (TL))

* แบบฟอร์มคำขอใช้บริการ
(กรณีประสงค์ให้ตัดสินผลการสอบเทียบ/ระบุความเป็นไปตามข้อกำหนด)

**แบบฟอร์มคำขอใช้บริการ (ไทย)
(กรณีขอตัดสินผล)

Customer Request Form (English)

เกณฑ์การยอมรับและกฏการตัดสินการเป็นไปตามข้อกำหนด
Tolerance Limit / Specification Limit (TL)

Customer Request Form

แบบฟอร์มขอเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ

แบบฟอร์มขอเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ ส.ส.ท. (pdf)