บริการทดสอบและให้การรับรองสมรรถนะบุคคล

สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม สาขามาตรวิทยา

เปิดรับสมัครประเมินสมรรถนะบุคคลฯ สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม สาขามาตรวิทยา ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มิถุนายน 67

CB-0347-A : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

ส.ส.ท. เปิดรับสมัครประเมินสมรรถนะบุคคลฯ ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มิถุนายน 67
สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม สาขามาตรวิทยา
– อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดสาขามวล ระดับ 3
(รายละเอียดเกี่ยวกับ สาขามวล :   https://tpqi-net.tpqi.go.th/qualifications/5162 )
– อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดสาขาปริมาตร ระดับ 3
(รายละเอียดเกี่ยวกับ สาขาปริมาตร :   https://tpqi-net.tpqi.go.th/qualifications/5185 )
– อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดสาขาความดัน ระดับ 3
(รายละเอียดเกี่ยวกับ สาขาความดัน :   https://tpqi-net.tpqi.go.th/qualifications/5181 )

สมัครขอเข้ารับการสอบประเมินสมรรถนะ ได้ที่

คลิกเลย >> https://forms.gle/KY6erugT8RHCb3Pc9

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ : 
– อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดสาขามวล ระดับ 3 ค่าสมัครสอบ 2500
– อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดสาขาปริมาตร ระดับ 3 ค่าสมัครสอบ 2500
– อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดสาขาความดัน ระดับ 3 ค่าสมัครสอบ 3000

รายละเอียดวันสอบประเมินสมรรถนะบุคคลฯ
วันที่ : เสาร์ ที่ 3 สิงหาคม 2567
เวลา : 8:00 – 17:00 น.
สถานที่ : ณ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซ.พัฒนาการ 18

(กำหนดการจะแจ้งให้ทราบทางอีเมลที่ท่านแจ้งไว้)

เอกสารประกอบการยื่นคำขอ
– รูปถ่าย 1-2 นิ้ว (จำเป็น)
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (รับรองสำเนา) (จำเป็น)
– สำเนาวุฒิการศึกษา (รับรองสำเนา) (จำเป็น)

– ประวัติส่วนตัว/ประวัติการศึกษา/ประวัติทำงาน (จำเป็น)
– หลักฐานแสดงการผ่านการอบรม/ใบรับรอง/ใบประกาศฯ (จำเป็น)
– หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน/หนังสือรับรองจากหน่วยสังกัด (จำเป็น)

– ผลงาน และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี พิจารณาเป็นพิเศษ)
– บัตรนักศึกษา (ถ้ามี)

– หลักฐานชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบ (ตามคุณวุฒิที่ท่านเลือก) (จำเป็น)
** หมายเหตุ – หากท่านชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบแล้ว แต่ท่านไม่สามารถเข้ารับการประเมินในวันเวลาที่ได้แจ้งไว้แล้วนั้น ส.ส.ท.ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณี

ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10MB นามสกุลไฟล์ .jpeg, .jpg, .png, .pdf
ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ > พัศธนัญ

E-mail :  [email protected]

Tel. 02-717-3000 Ext. 106
Line@ :  @TPACAL

มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

ความสำคัญของระบบคุณวุฒิวิชาชีพ

          ในโลกของการทำงานที่ไม่เพียงแต่ต้องใช้ความรู้แต่ยังต้องใช้ทักษะและความเชี่ยวชาญหลายด้าน ที่เกิดจากการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติงานจริงและการฝึกฝนผู้ประกอบอาชีพทุกคนทั้งที่มีคุณวุฒิการศึกษาและไม่มี คุณวุฒิการศึกษาในสาขานั้นๆ ล้วนมีศักยภาพในการพัฒนาความสามารถการทำงานด้านต่างๆ ในหน้าที่ของตน ซึ่งการใช้ความรู้ทักษะและความสามารถมาประยุกต์ใช้เพื่อการประกอบอาชีพนี้เรียกว่า “สมรรถนะ” ซึ่งใน แต่ละสาขาอาชีพอันประกอบด้วย สายงานที่หลากหลายและในแต่ละสายงานต่างมีหลายอาชีพ แต่ละอาชีพจำเป็นต้องมีสมรรถนะหลายด้านเช่นในสาขาที่พักและโรงแรมสายงานการต้อนรับอาจประกอบไปด้วยอาชีพต่างๆ ตั้งแต่ผู้จัดการฝ่ายต้อนรับพนักงานต้อนรับพนักงานรับโทรศัพท์พนักงานยกกระเป๋ารวมถึงอาชีพอื่นๆ ซึ่งแต่ละอาชีพมีลักษณะงานในหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปและจำเป็นต้องใช้สมรรถนะที่หลากหลาย ในการทำงานในหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

จากการตระหนักถึงความจำเป็นและความสำคัญในการกำหนดยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากำลังคน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ในฐานะหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่พัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพอันเป็นกลไกสำคัญที่จะยกระดับความก้าวหน้าและอัตราผลผลิตของกำลังคนในประเทศไทย สถาบันฯได้ร่วมกับ กลุ่มอุตสาหกรรมและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการระบุสมรรถนะที่อุตสาหกรรมต้องการเพื่อจัดทำ “มาตรฐานอาชีพ” อันหมายถึงการกำหนดระดับสมรรถนะของบุคคลในการประกอบอาชีพอีกทั้งยังรับรองทักษะและความเชี่ยวชาญ
ของบุคคลด้วยการสร้างมาตรฐานในการวัดสมรรถนะเพื่อที่จะรับรอง “คุณวุฒิวิชาชีพ” ซึ่งหมายความว่าการรับรองความรู้ความสามารถและทักษะของบุคคลในการทำงานตามมาตรฐานอาชีพนั้น โดยคุณวุฒิวิชาชีพนี้จะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อกำลังคนส่วนใหญ่ซึ่งเป็นผู้ที่ไม่มีคุณวุฒิการศึกษาระดับสูงแต่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพ

รู้จักกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพ

“ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ” ถูกพัฒนาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อการรับรอง “สมรรถนะ” ของกำลังคนตามมาตรฐานอาชีพ เพื่อตอบ สนองความต้องการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม “ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ” เป็นกระบวนการรับรอง เพื่อให้บุคคลได้รับการยอมรับใน ความรู้ ทักษะ ตลอดจนความสามารถ และได้รับ “คุณวุฒิวิชาชีพ” ที่สอดคล้องกับสมรรถนะประสบการณ์และความรู้ และใช้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพในการ พัฒนาความเจริญก้าวหน้าในสายอาชีพของตนในอนาคต โดย “คุณวุฒิวิชาชีพ” สามารถเทียบเคียง และเชื่อมโยงกับระบบคุณวุฒิอื่นๆของประเทศได้

 • 1 กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ
 • 2 ระบบหมวดหมู่ของอาชีพ
 • 3 มาตรฐานอาชีพ
 • • การจัดทำมาตรฐานอาชีพ
  • การทบทวนและพัฒนามาตรฐานอาชีพ
 • 4 องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
 • 5 กระบวนการควบคุมคุณภาพคุณวุฒิวิชาชีพ
 • การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
  กระบวนการรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
 • • กระบวนการต่ออายุองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามาตรฐานอาชีพ
 • มาตรฐานองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
 • • กระบวนการยื่นขอเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
  • กระบวนการแนะนำและสนับสนุนองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
 • มาตรฐานการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
 • • มาตรฐานและกระบวนการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
  • กระบวนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
  • คุณสมบัติของผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ
 • 6 กรอบการเชื่อมโยงคุณวุฒิวิชาชีพ (PQF) กับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ
 • 7 ระบบฐานข้อมูลคุณวุฒิวิชาชีพและระบบสารสนเทศในการบริหารฐานข้อมูลและคุณวุฒิวิชาชีพ


กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ

กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ ถูกจัดทำขึ้นเพื่อเป็นเกณฑ์ในการกำหนดระดับคุณวุฒิวิชาชีพให้สอดคล้องกับระดับสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ กรอบคุณวุฒิวิชาชีพในแต่ละระดับจะอธิบายถึงกฎเกณฑ์ความรู้ทักษะและ คุณสมบัติที่พึงประสงค์ขอบเขตความรับผิดชอบผลผลิตที่พึงจะได้จากการปฏิบัติงานนวัตกรรมและระดับความ ยากง่ายของการทำงานโดยเฉพาะ

          กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ ในระดับต้นอาจจะเน้นให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามเกณฑ์การปฏิบัติการ แต่ในระดับคุณวุฒิสูงๆจะสามารถสร้างนวัตกรรมใหม่หรือวิธีการในการ ทำงานหรือคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ในอาชีพของตนเอง เกณฑ์และคำอธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพจะอธิบายถึงสมรรถนะขอบเขตความรับผิดชอบผลผลิตที่พึงจะได้จากการปฏิบัติงาน ระดับความยากง่ายของการทำงานและนวัตกรรมที่เป็นกลางไม่เฉพาะเจาะจงอาชีพใดอาชีพหนึ่ง เพื่อยกระดับคุณวุฒิวิชาชีพและการพัฒนากำลังคนของประเทศให้สามารถแข่งขันในประชาคม เศรษฐกิจอาเซียนและระดับสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรอบคุณวุฒิวิชาชีพถูกใช้เป็นเครื่องมือหลักในการประเมินและรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ เพื่อตอบสนองความต้องการทั้งของภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรมตลอดจนเป็นกลไกในการเชื่อมโยงเทียบเคียงกับระบบคุณวุฒิการศึกษาในระดับประเทศและสากล

          กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ (Professional Qualification Framework) จะมีคำอธิบาย บรรยาย ลักษณะงานในอาชีพ ที่ใช้จำแนก สมรรถนะวิชาชีพ หรือขอบเขตการปฏิบัติงานในอาชีพสำหรับบุคคลๆ หนึ่ง เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในแบ่งระดับตามผลลัพธ์ของงาน ตามผลผลิตที่ต้องการจากผลปฏิบัติ ตามความยากง่ายของงาน ตามความซับซ้อนของงาน ตามขอบเขตความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ของงาน เพื่อให้เห็นแนวทางการพัฒนาตนเองในงานอาชีพ จากระดับเริ่มต้น ไปสู่ระดับสูงสุดของงานอาชีพ โดยกำหนดให้เป็นคุณวุฒิตามสมรรถนะวิชาชีพ เรียกว่า คุณวุฒิวิชาชีพ

สนใจสมัครเข้ารับการทดสอบสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ
สอบถามเพิ่มเติมผ่าน Line@