ผู้จัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ สายงานบริการ 3
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

เป็นผู้ให้บริการจัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043

“Conformity assessment General requirements for proficiency testing”

ประโยชน์ในการเข้าร่วมโปรแกรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ

  • การประกันคุณภาพภายในของห้องปฏิบัติการ ในการยื่นขอรับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025
  • เทียบเคียงสมรรถนะของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน สภาพแวดล้อม และขั้นตอนวิธีการสอบเทียบของห้องปฏิบัติการ
  • ประเมิน และพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรภายในห้องปฏิบัติการ ด้านการสอบเทียบอย่างต่อเนื่อง
  • สร้างการยอมรับความสามารถ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้บริการ และการยอมรับผลการวัดของห้องปฏิบัติการ

Proficiency Testing Provider

โปรแกรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ คืออะไร

กระบวนการประเมินสามารถ การประกันคุณภาพด้านการทดสอบ และสอบเทียบของห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043 เพื่อพัฒนาศักยภาพการแข่งขันด้านคุณภาพของห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ให้มีความน่าเชื่อถือแก่ผู้ใช้บริการ