ภาคอุตสาหกรรมในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นอุตสากรรมอาหาร อุตสาหกรรมยานยนต์ หรือแม้แต่ด้านการแพทย์ ต่างต้องรักษาคุณภาพมาตรฐาน เพื่อความสามารถในการแข่งขัน และสร้างความเชื่อมั่นต่อลูกค้าหรือผู้บริโภค โดยปฏิเสธไม่ได้เลยว่ากระบวนการวัด ต้องเข้ามามีบทบาทสำคัญในการรักษาคุณภาพและมาตรฐาน ฉะนั้นเมื่อมีการวัด จึงมีความจำเป็นว่า เครื่องมือที่ใช้วัดต้องได้รับการสอบเทียบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อยืนยันความสามารถของเครื่องมือ ว่ายังสามารถอ่านค่าและแสดงผลได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ วัตถุประสงค์ของการสอบเทียบ 1.เพื่อความมั่นใจในการปฏิบัติงาน ว่าเครื่องมือแสดงค่า อย่างถูกต้อง […]

Recent Posts