หลักการและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามระบบคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 เครื่องมือวัดควรได้รับการตรวจสอบ หรือสอบเทียบตามกำหนดเวลา โดยการกำหนดระยะเวลาการสอบเทียบนั้นมีความสำคัญ การวางแผนที่เหมาะสม ทำให้กระบวนการผลิต หรือความต่อเนื่องในการใช้เครื่องมือนั้นสามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง ไม่ขาดช่วง ไม่เกิดการสูญเสียเวลาโดยว่างเปล่า ส่งผลให้กระบวนการผลิตทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เพราะมีเครื่องมือวัดคอยตรวจสอบคุณภาพงาน เมื่อกระบวนการผลิตเกิดประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ย่อมส่งผลให้ต้นทุนมีความเหมาะสม สินค้าที่ผลิตมีคุณภาพตามมาตรฐาน องค์กรย่อมสามารถทำกำไรได้มากขึ้นนั่นเอง

วัตถุประสงค์

  • เพื่อช่วยบริการจัดการเครื่องมือวัด ให้มีรอบการสอบเทียบที่เหมาะสม และใช้งานได้ต่อเนื่องไม่ขาดช่วง

เป้าหมายโครงการ

ลูกค้ามีแผนการสอบเทียบที่เหมาะสมตามประเภทของเครื่องมือวัดอย่างต่อเนื่อง ไม่ขาดช่วง

หมายเหตุ

ติดต่อเกี่ยวกับ บริการวางแผนงานสอบเทียบ

ที่ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

E-mail : [email protected] โทร 02-717-3000 ต่อ 82