เป็นเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าที่สามารถวัดปริมาณทางไฟฟ้าและแสดงผลเป็นตัวเลขบนหน้าจอจะสามารถวัดออกมาได้หลายฟังก์ชั่น เช่น DC Voltage, AC Voltage, DC Current, AC Current และ Resistance เป็นต้น

ประเภทของ ดิจิทัลมัลติมิเตอร์ มี 3 ประเภทดังนี้

  1. Handheld Digital Multimeter Resolution 3.5 – 4.5 Digits
  2. Bench Digital Multimeter Resolution 4.5 – 6.5 Digits
  3. Laboratory Digital Multimeter Resolution 6.5 – 8.5 Digits

มั่นใจได้ยังไงว่า การสอบเทียบมีความน่าเชื่อถือ….. ?

CALIBRATION & VERIFICATION METHOD BY “MET/CAL CALIBRATION”

CALIBRATION METHOD FUNCTIONS AND POINT ARE EURAMET cg-15 AND SERVICE MANUALS STANDARD EQUIPMENT USED FOR CALIBRATION TEST.

การดูแลรักษาหรือข้อควรระวัง

  1. ส่งสอบเทียบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อเฝ้าระวังความถูกต้อง และความแม่นยำของเครื่องมือ
  2. ใช้งาน และจัดเก็บในสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม (อุณหภูมิและความชื้น) เนื่องจากเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หากสภาวะแวดล้อมไม่เหมาะสม อาจส่งผลต่อค่าที่วัดได้นั่นเอง
  3. หมั่นดูแล ทำความสะอาด ขั้วต่อสายวัด (Lead connector) โดยใช้ Contact cleaner หรือ Cotton but ทำความสะอาดก่อนใช้งานทุกครั้ง รวมไปถึงตรวจสอบการทำงานของพัดลมระบายความร้อนว่ามีฝุ่นหรือยังทำงานปกติหรือไม่
  4. เมื่อมีความจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายเครื่องมือออกนอกสถานที่ ควรจัดเก็บในกระเป๋าหรือกล่องเพื่อป้องกันเครื่องมือเสียหาย
  5. หมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ และการทำงานของเครื่องอยู่เสมอ เช่น ทำการ Self-test เครื่องมือก่อนเริ่มใช้งาน อย่างน้อยวันละครั้ง

##สำหรับ model อื่นๆ สามารถสอบถามเข้ามาที่ ส.ส.ท. เพิ่มเติมได้
### สอบเทียบพร้อมตัดสินผลตามเกณฑ์ลูกค้า โดยเจ้าหน้าที่ผู้มีประสบการณ์ ####
#### มีบริการรับ-ส่งเครื่องมือ ####

ข้อมูลสนับสนุนจาก คุณพงศกร บุณยาภรณ์ เจ้าหน้าที่สอบเทียบเครืองมือวัดด้านไฟฟ้าระดับทุติยภูมิ(อาวุโส) (ส.ส.ท.)

Tags