รับ Code ส่วนลด 300 บาท  ___รับวันนี้ ใช้ได้ถึงปีหน้าไปเล้ย___

เมื่อส่งเครื่องมือสอบเทียบที่ ส.ส.ท. ที่กำหนดดังนี้

  • Torque Wrench
  • Lux meter
  • ตุ้มน้ำหนัก (Mass)
  • Electrical
  • Infrared Thermometer

#เงื่อนไขเป็นไปตามที่ ส.ส.ท. กำหนด

เงื่อนไขการใช้ รหัสส่วนลด (CODE)

1. สามารถใช้กับ 1 ใบขอรับบริการ โดยมียอดใช้บริการขั้นต่ำ 3,000 บาท

2. จำกัดไม่เกิน 2 รหัสส่วนลด ต่อ 1 ใบขอรับบริการ

3. รหัสที่เป็นรายสาขาสอบเทียบ รายการเครื่องมือในใบขอรับบริการ ต้องตรงตาม รหัสส่วนลดที่ได้รับ เช่น ลูกค้าใช้รหัส CH23-EIPKO ดังนั้นต้องเป็นการส่งเครื่องมือสอบเทียบสาขาเคมี

4. รหัสส่วนลดสามารถใช้งานร่วมกับส่วนลดอื่นๆที่ลูกค้ามีอยู่แล้วได้

5. กรณีมีข้อวินิจฉัยการใช้ส่วนลด การตัดสินใจของ สมาคมฯ ถือเป็นที่สุด

6. สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การใช้งาน รหัสส่วนลด (CODE)

1. แจ้งความประสงค์ต้องการใช้รหัสส่วนลด ต่อเจ้าหน้าที่แผนกบริการลูกค้าของสายงานบริการ 3 เพื่อตรวจสอบสถานะ

2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง และประวัติการใช้งานของรหัสส่วนลด หากเป็นรหัสที่ถูกต้อง และสามารถใช้งานได้ตามเงื่อนไข เจ้าหน้าที่จะคำนวณส่วนลดและแจ้งผลการคำนวณต่อลูกค้า

3. หากมีการใช้งานร่วมกับส่วนลดอื่นๆ เจ้าหน้าที่จะคำนวณจากส่วนลดตามสิทธิ์ของลูกค้าก่อน จึงคำนวณส่วนลด 300 บาท ตามลำดับ

4. เจ้าหน้าที่บันทึกประวัติการใช้งานส่วนลด เพื่อป้องกันการนำรหัสกลับมาใช้ใหม่

Category
Tags